Privacy Policy

Deze pagina informeert u over ons beleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van persoonlijke informatie die we ontvangen van gebruikers van de site.

We gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen voor het aanbieden en verbeteren van de site. Door onze site te gebruiken, stemt u in met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit beleid.

Magnolia Tuinontwerp, gevestigd aan Hoofdstraat 42 A 9244 CN Beetsterzwaag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.magnolia-ontwerp.nl
Hoofdstraat 42 A 9244 CN Beetsterzwaag

T. +31 (0) 641128873

N. Plantinga is de Functionaris Gegevensbescherming van Magnolia Tuinontwerp.

Zij is te bereiken via welkom@magnolia-tuinontwerp.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken 
Magnolia Tuinontwerp verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via welkom@magnolia-tuinontwerp.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Magnolia Tuinontwerp verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming Magnolia Tuinontwerp neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Magnolia Tuinontwerp) tussen zit. Magnolia Tuinontwerp gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Jortt, voor boekhouding.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Magnolia Tuinontwerp bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijnen van 10 jaar voor de persoonsgegevens in verband met belastingaangifte.

Delen van persoonsgegevens met derden

Magnolia Tuinontwerp verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Magnolia Tuinontwerp gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Magnolia Tuinontwerp en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar welkom@magnoliatuinontwerp.nl. Magnolia Tuinontwerp wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/ tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Magnolia Tuinontwerp neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via welkom@magnolia-tuinontwerp.nl.